Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proroctví o posledních dnech

Příspěvky

01. Duchovní dar - proroctví

1. 7. 2012

| Rubrika: Proroctví o posledních dnech

Jak jsem se stala adventistkou. Dal mi Bůh prorocký dar, poznání budoucích věcí a pochopení biblické apokalypsy? Bůh dává svým služebníkům pověření, říká jim, aby psali a hlásali, co jim řekl, aby oznamovali ‚Boží tajemství‘. Proroctví.

 

02. Sny o knize Zjevení

1. 7. 2012

| Rubrika: Proroctví o posledních dnech

 Sny o posledním dění, o věcech v době konce. Rozlomené pečetě. Čtvrtá pečeť apokalypsy. V nebi probíhá soud nad živými.

 

03. Sopka

1. 7. 2012

| Rubrika: Proroctví o posledních dnech

 Výbuch sopky na Islandu. Sopečný dým zahalil celý svět. Začátek páté polnice. Názory teologů na výklad událostí páté polnice.

 

04. Čtyři polnice

1. 7. 2012

| Rubrika: Proroctví o posledních dnech

 Výklad čtyř polnic z hlediska celosvětově známých hrůzných přírodních katastrof.

 

05. Vidění

1. 7. 2012

| Rubrika: Proroctví o posledních dnech

 Vidění o zapečetění 12x12000 svatých z pokolení Izraele. Zapečeťování 144 000 svatých. Doba milosti stále trvá.

 

06. Sny od satana

1. 7. 2012

| Rubrika: Proroctví o posledních dnech

 Posouzení snů - zda sny pochází od Boha nebo od jeho protivníka satana. Sny Ellen G. Whiteové. Bůh ke mně promluvil. Sny napomáhají pochopit Bibli.

 

07. Zapečetění svatých

1. 7. 2012

| Rubrika: Proroctví o posledních dnech

 Boží pečetí je sobota. Boží pečeť přijme ten, kdo má víru jako Ježíš, ten, kdo dodržuje Desatero přikázání. Zapečetění 144 000 svatých a velkého zástupu lidí. 144 000 je přesný počet. Pátá pečeť se shoduje s pátou polnicí.

 

08. Den za rok

1. 7. 2012

| Rubrika: Proroctví o posledních dnech

 Proroctví o 1260 DNECH, 2300 DNECH. Za každý den jeden rok, za čtyřicet dnů čtyřicet let. Pronásledování do času a časů a poloviny času. Hrozné soužení v posledních DNECH.

 

09. Hlasité volání

1. 7. 2012

| Rubrika: Proroctví o posledních dnech

 Troje andělská volání - tři běda. Bojte se Boha a vzdejte mu čest jako Stvořiteli. Padl, padl Babylon. Vyjděte z Babylona.

 

10. Japonsko

2. 7. 2012

| Rubrika: Proroctví o posledních dnech

Zemětřesení v Japonsku dne 11. března 2011. Poškození reaktoru japonské jaderné elektrárny – dlouhotrvající únik radiace do celého světa.

 

12. Satan svržen na zem

2. 7. 2012

| Rubrika: Proroctví o posledních dnech

Když kněz dokončí smírčí obřady za svatyni, přivede živého kozla… Satan bude vyhnán. Ví, jak málo času mu zbývá. Tajemství nepravosti již působí, pak se ukáže ten zlý v moci satanově. Bude činit veliká znamení a napodobí Ježíšův příchod. Bude vztyčena ‚ohyzdná modla pustošitele‘, socha šelmy.

 

13. Pronásledování

2. 7. 2012

| Rubrika: Proroctví o posledních dnech

Šelma bude pronásledovat Boží lid – velká doba soužení. Útěk Božího lidu na ‚poušť‘.

 

14. Čtyři krize

2. 7. 2012

| Rubrika: Proroctví o posledních dnech

Celosvětová ekonomická, ekologická (potravinová), technologická a náboženská krize.

 

15. Ježíš u oltáře

2. 7. 2012

| Rubrika: Proroctví o posledních dnech

Ježíš vyjde ze svatyně svatých k oltáři.

 

16. Vylití Ducha

2. 7. 2012

| Rubrika: Proroctví o posledních dnech

Raný a pozdní déšť. Anděl se nachází před oltářem. Obnovení původní zbožnosti, vylití Ducha jako o letnicích. V posledních dnech vylije Bůh svého Ducha.

 

17. Sedmdesát týdnů

2. 7. 2012

| Rubrika: Proroctví o posledních dnech

Výklad proroctví o 70-ti týdnech (490-ti dnech) pro dobu konce. Sestoupení nebeského města Jeruzaléma. Pomazaný vévoda, vylití Ducha, dva svědkové, zemětřesení. Vzkříšení 144 000 vyvolených.

 

18. První zemětřesení, vzkříšení 144 000

2. 7. 2012

| Rubrika: Proroctví o posledních dnech

Bude velké zemětřesení, hroby se otevřou, vstanou mrtví. Vzkříšení spatří přicházejícího Ježíše v Jeho slávě, uzří ho každé oko. Bude připravena cesta králům od východu slunce. Vzkříšení věřící stojí na křišťálovém moři před trůnem Božím. Jsou oblečeni v kněžská roucha. Sedm andělů přináší sedm posledních ran (pohrom). Pán vloží korunu slávy na hlavu každého vítěze.

 

19. Dokonáno jest

2. 7. 2012

| Rubrika: Proroctví o posledních dnech

Sedmá rána - ukončení doby milosti. Ozve se mocný hlas: ‚Stalo se!‘ Musíme dosáhnout dokonalosti charakteru? Horlivost pro Boha.

 

20. Otevření chrámu v nebi

2. 7. 2012

| Rubrika: Proroctví o posledních dnech

Roztržení opony v nebeském chrámu – je vidět na truhlu smlouvy – na Desatero přikázání Božích. Všichni lidé uvidí desky se Zákonem. Obrátí se proti svým falešným pastýřům. Lidé nebudou litovat hříchů, ale budou se zlobit, že prohráli.

 

21. Armagedon

2. 7. 2012

| Rubrika: Proroctví o posledních dnech

Vláda deseti králů. Přijmou moc společně se šelmou. Shromáždění králů na místě zvaném hebrejsky Harmagedon (Armagedon). Zde se uskuteční závěrečná pozemská bitva. Osmý král. Druhé silné zemětřesení a vzkříšení velkého zástupu.

 

22. Pochopení Bible

2. 7. 2012

| Rubrika: Proroctví o posledních dnech

Zklamání v r. 1844. Počátek soudu nad světem nebo doba Ježíšova příchodu? Správné pochopení proroctví o 2300 dnech. Tomu, kdo zvítězí, dá Bůh jíst ze skryté many. Malá knížka odpečetěna. Poselství bude sladké jako med, ale zhořkne v žaludku.

 

23. Doba 2. Ježíšova příchodu

2. 7. 2012

| Rubrika: Proroctví o posledních dnech

Další prorocký čas nebude. Další termín prostě nebude z čeho počítat, dny planety Země budou sečteny. Po uplynutí prorockých 2300 dní Pán Ježíš přijde, plán spasení a vykoupení bude naplněn. Zvěsti o brzkém Ježíšově příchodu. Dozví se o tom poslední generace dostatečně dopředu? Jsme připraveni?

 

i. Kázání - Mautis

2. 7. 2012

| Rubrika: Proroctví o posledních dnech

Jak přijmout Ducha svatého do srdce a odrážet charakter Ježíše? Musíme se sami rozhodnout. Připočtená spravedlnost. Bůh je dárcem života. Záleží mu na našem fyzickém, duchovním a duševním zdraví – jsme chrámem Ducha Božího. Žádosti, které bojují proti duši, zvrácená chuť, hledání vlastního potěšení. Zákony přírody pomáhají našemu štěstí a zdraví. Snažme se pochopit duchovní pravdy, spolupracujme s Duchem svatým. Oslavujme Boha. Žijme v souladu s Božími zákony – na tom závisí věčný život.

 

ii. Desatero

2. 7. 2012

| Rubrika: Proroctví o posledních dnech

Pochopení Desatera přikázání jako zákonů svobody. Základní principy z pozitivního úhlu pohledu. Zachovávání Desatera celým srdcem a myslí. Vlastnit víru jako Ježíš. Miluji-li Boha, miluji i druhé lidi, chci dobro pro sebe stejně jako pro ně. Víra se projevuje skutky.